Astrid Kruse Jensen's scenic dreams

When Martin Asbæk Gallery opens the exhibition Resonance by Astrid Kruse Jensen 20 May it will be with a number of new photographic works that seek to capture what is everchanging and goes beyond the tangible. The relationship between photography and remembrance is an important drive for the artist, who has worked with memory as a form of shifted reality in her entire oeuvre. During the photo festival in June the gallery invites you to two artist talks in the gallery.

Resonance is an interaction between cyanotypes and works created using expired polaroid film, and it is therefore not the concrete motives, which are in focus. Instead, the works circle around inner conditions and a search for resonance. The viewer gets the sense of standing across from an abstraction without reference to any specific time. Deconstructed dream images, rooms, and memories merge.

The relationship between photography and remembrance is an important drive for the artist, who has worked with memory as a form of shifted reality in her entire oeuvre. This is expressed through an exploration of the basics of photography. Using double exposure, backlight, chemical traces and the use of long shutter speed, Kruse Jensen generates, with strokes of light, traces of what has already passed, while simultaneously encapsulating traces of resonance.

Scenes of dreams

The title of the exhibition refers to the echo of reminiscences in the world: to sense the resonance of the past in the present. The cyanotypes of the exhibition are an example of a photographic technique, where motives are developed by placing objects on paper prepared with light-sensitive emulsion, which is then exposed to sunlight. However, Astrid Kruse Jensen’s cyanotypes do not work with the imprint of the object, but instead with the imprint of its shadow. Thereby giving the abstract a concrete form – and at the same time connecting with both the starting point of photography, light, as well as the shadows of the past. The works appear as scenes of dreams, in rooms created with the desire for a life in balance.

In the exhibition, Kruse Jensen also introduces a number of works on glass, where it is unclear, whether we are over or under the water surface. The concept of resonance is also known from physics, where it describes two systems that go in oscillations with each other, in harmony. Astrid Kruse Jensen's photographic works are an interpretation as well as an adaptation of this harmony.

About the artist

Astrid Kruse Jensen (b. 1975) has studied at the Gerrit Rietveld Academy in the Netherlands and at the Glasgow School of Art. She has been nominated for several prizes, such as the Deutsche Börse Preis in 2014 and Anne Marie Telmányi’s prize for women artists in 2017. Kruse Jensen has had solo exhibitions in Denmark, Sweden, France, Germany, The Netherlands, Iceland and India as well as several group exhibitions in Europe as well as The States, Canada and China. Kruse Jensen’s works are in several private and public collections, including at the George Eastman House, ARoS, The National Collection of Photography, Manchester City Gallery, Vestsjællands Kunstmuseum, Artotheque de Caen, the John Kobal Foundation and the Danish Arts Foundation.

See exhibition details

Artist talks

_______

Astrid Kruse Jensens drømmekulisser

Når Martin Asbæk Gallery åbner udstillingen Resonance af Astrid Kruse Jensen fredag den 20. maj bliver det med række nye fotografiske værke, som forsøger at indfange dét, der er i evig forandring og som rækker udover det håndgribelige. Dekonstruerede drømmebilleder, rum og minder går i ét, og netop fotografiets relation til erindringen er en vigtig drivkraft hos kunstneren, der igennem hele sit virke har arbejdet med erindring som en forskudt virkelighed. I forbindelse med fotofestivalen i juni, kan du opleve kunstneren til hele to artist talks i galleriet.

Udstillingen er en vekselvirkning mellem blåtryk og værker skabt på forældet polaroid film, og det er således ikke de konkrete motiver, der er i fokus. I stedet kredser værkerne om tilstande, en søgen efter resonans. Som beskuer får man fornemmelsen af at stå overfor en abstraktion uden reference til nogen specifik tid. Dekonstruerede drømmebilleder, rum og minder går i ét, og netop fotografiets relation til erindringen er en vigtig drivkraft hos kunstneren, der igennem hele sit virke har arbejdet med erindring som en forskudt virkelighed. Dette kommer til udtryk gennem en udforskning af fotografiets grundmateriale. Gennem dobbelteksponeringer, modlys, kemiske spor og brugen af lange lukketider frembringer Kruse Jensen med strøg af lys, sporene fra det, som allerede har passeret, og indkapsler samtidigt spor af resonans.

Drømmekulisser

Udstillingens titel refererer til erindringens genklang i verden; at mærke resonans fra fortiden ind i nutiden. Udstillingens ’blåtryk’ er et eksempel på en fotografisk teknik, hvor motiver fremkaldes ved at placere objekter på papir klargjort med en lysfølsom emulsion, der efterfølgende udsættes for sollys. Særligt for Astrid Kruse Jensens blåtryk er, at der i værkerne ikke arbejdes med objektets aftryk, men i stedet med aftrykket fra dets skygge. Herved får det abstrakte konkret form – samtidig med at værkerne trækker tråde til både fotografiets udgangspunkt, lyset, såvel som fortidens skygger. I udstillingens værker fremstår rummene som kulisser for drømme, i rum som er skabt med ønsket om en tilstand i balance.

I udstillingen introducerer Kruse Jensen også en række værker på glas, hvor det ikke er klart, hvorvidt vi befinder os over eller under vandets overflade. Begrebet resonans kendes også fra fysikken, hvor det beskriver to systemer, der går i svingninger med hinanden, i samklang. Astrid Kruse Jensens fotografiske værker er en fortolkning såvel som bearbejdning af denne samklang.

Om kunstneren

Astrid Kruse Jensen (f. 1975) har studeret på Gerrit Rietveld Academy i Holland samt på Glasgow School of Art. Hun har været nomieret til adskillige priser, herunder Deutsche Börse Preis i 2014 og Anne Marie Telmányi’s pris for kvindelige kunstnere i 2017. Kruse Jensen har haft soloudstillinger i Danmark, Sverige, Frankrig, Tyskland, Holland, Island og Indien samt adskillige gruppeudstillinger i Europa samt USA, Canada og Kina. Kruse Jensens værker optræder endvidere i flere private og offentlige samlinger, herunder George Eastman House, ARoS, Den Nationale Fotosamling, Manchester City Gallery, Vestsjællands Kunstmuseum, Artotheque de Caen, John Kobal Foundation og Statens Kunstfond.

Se mere om udstillingen

Artist talks


Trine Søndergaard Investigates Time and History

NB THE EVENT WITH TAPAS & TALK AT GREVE MUSEUM ON 3 JUNE IS CANCELLED!

HOWEVER, FESTIVAL GUEST CAN USE THEIR FESTIVAL PASS AND ENTER THE EXHIBITION FOR FREE UNTIL 12 JUNE.

Now you can experience world-class photography by Trine Søndergaard in the scenic surroundings at Greve Museum. Trine Søndergaard is currently presenting the exhibition "Faraway Nearby", which is the culmination of a multi-year collaboration between the photo artist and Greve Museum where she unites past and present in 25 new photographic works. 

The internationally recognized photographic artist, Trine Søndergaard (b. 1972) has enriched the Danish and international art scene with her quiet and powerful imagery for decade. Søndergaard is known for curiously exploring spatial and human silence and stillness in her works.

New photographic meetings

The exhibition now showing at Greve Museum includes 25 new photographic works, where Søndergaard unites her photographic gaze, the museum's historical textiles and local young people who have been models for the new series of portraits. The exhibition explores what happens when historical textiles are used in a new context. It can open up new perspectives and interpretations of the meanings of museum objects and of history.

Talk and Tapas with Trine

In connection with the exhibition the museum invites you to experience the extraordinary works and a conversation between Trine Søndergaard and head of Greve Museum, Mette Tapdrup Mortensen 3 June. Here they will explore the unique meeting between the photograph and hidden objects in a cultural history museum. They talk about how the many layers of memory and women's experiences throughout history have become the focal point of the photo exhibition. 

After the talk there will be plenty of opportunity to experience the exhibition "Faraway Nearby" on your own and the museum will serve homemade tapas with delicious organic ingredients in the museum's café. 

Find out more about the exhibition and event

_________

Trine Søndergaard udforsker historien

Oplev fotokunst i verdensklasse i naturskønne omgivelser, når Greve Museum inviterer til tapas og talk med Trine Søndergaard den 3. juni. Trine Søndergaard er aktuel med udstillingen ”Faraway Nearby”, som er kulminationen på et flerårigt samarbejde mellem fotokunstneren og Greve Museum. 

Trine Søndergaard (f. 1972) er en internationalt anerkendt fotokunstner, der igennem to årtier har beriget den danske og internationale kunstscene igennem sit tyste og kraftfulde billedsprog. Søndergaard er kendt for nysgerrigt at udforske rumlig og menneskelig stilhed og stilstand i sine værker.

Nye fotografiske møder

I udstillingen på Greve Museum indgår 25 nye fotografiske værker, hvor Søndergaard forener sit fotografiske blik, museets historiske tekstiler og lokale unge mennesker, der har været modeller til de nye portrætter. Udstillingen viser, hvad der sker, når man frigiver historiske tekstiler og lader dem blive brugt i en ny kontekst. Det kan åbne for nye blikke og tolkninger af museumsgenstandes betydninger. 

Talk og tapas med Trine

Fredag den 3. juni kl. 17 kan du opleve en samtale mellem Trine Søndergaard og leder af Greve Museum, Mette Tapdrup Mortensen. Her fortæller de om, hvad der opstår i mødet mellem fotografiet og gemte genstande på et kulturhistorisk museum. De taler også om, hvordan erindringens mange lag og kvinders erfaringer gennem historien er blevet omdrejningspunktet i fotoudstillingen.

Efter samtalen serveres hjemmelavet tapas med lækre økologiske råvarer i museets café. Her kan tilkøbes bobler, vin, øl og vand. I løbet af aftenen er der rig mulighed for at opleve udstillingen ”Faraway Nearby” på egen hånd.


Trine Søndergaard: Faraway Nearby

Dansk tekst nedenfor

In 2020, Greve Museum began a collaboration with art photographer Trine Søndergaard. This collaboration has culminated in a photo exhibition with 25 new photographic works with the title “Faraway Nearby”. In the works, Søndergaard unites the photographic gaze, Greve Museum's historical textiles, and local young people who have been models for the new portraits.

In the photos, the material cultural heritage and art's searching and sensuous approach to history is brought together. In all of the works is a distinct interest in time. Or perhaps, in fact, a dissolution of time, as the artist manages to create motifs across past and present.

_____________

I 2020 indledte Greve Museum et samarbejde med kunstfotograf Trine Søndergaard. Det har nu resulteret i en fotoudstilling med 25 nye fotografiske værker under titlen “Faraway Nearby”. I værkerne forener Søndergaard det fotografiske blik, Greve Museums historiske tekstiler og lokale unge mennesker, der har været modeller til de nye portrætter.

I værkerne blandes den materielle kulturarv og kunstens søgende og sanselige tilgang til historien. Fælles for værkerne er en udpræget interesse for tid. Eller måske i virkeligheden en opløsning af tiden, idet kunstneren formår at skabe motiver på tværs af fortid og nutid.


Irina Rozovsky: Behind the Trees

Harbo Bar presents a selection of works by the praised and acknowledged photographer Irina Rozovsky. Photographs from her latest projects reveal her extraordinary talent to notice and capture diverse life among the trees, shaping stirring images of moments filled with serenity and calmness.

We can follow her into these small landscapes that appear quite familiar as ideal. People inhabit beautiful public spaces to find their perfect spot for some privacy to act their at times mysterious or pure and outright rituals. Strolling with Irina Rozovsky through leisure shaped nature, we wander and wonder about peoples little pleasures in plain air. 

Though strongly related to a documentary tradition these images have an open and exploring character, often with a narrative twist, that reminds us about the nature of poetry.

“…It is a little like the difference between poetry and prose. In prose, the gaps are filled. Language is used to explain, clarify, articulate. Prose tells us what the writer knows, often suggesting to the reader what to think. Poetry, on the other hand, is as much about what is not said, as what is. It encourages the reader to look, think and draw their own conclusions. To inhabit the spaces between things…” (Editor Georgina Reid on gardens in Wounderground journal)

Harbo Bar is happy to exhibit a special small combination of motives curated by Lene Harbo Pedersen from the book In Plain Air. A long term project Irina Rozovsky photographed within Prospect Park, Brooklyn, NY 2011-2020. As a book published by Mack in 2021. These motives are accompanied by two images of the unpublished, latest series Traditions Highway.

____________________

Harbo Bar præsenterer et udvalg af værker af den roste og anerkendte fotograf Irina Rozovsky. Fotografier fra hendes seneste projekter afslører hendes ekstraordinære talent for at lægge mærke til og indfange mangfoldigt liv blandt træerne, der danner rørende billeder af øjeblikke fyldt med ro og sirenitet.

Vi kan følge hende ind i disse små landskaber, der fremstår velkendte dog ideelle. Folk indtager disse billedskønne offentlige rum for at finde deres perfekte enemærker til lidt privathed, således at de kan udføre deres til tider mystiske eller jordbundne, autentiske ritualer. Når vi slentrer med Irina Rozovsky gennem formet natur, bevæges vi og forundres over folks små fornøjelser udenfor - ’en Plein Air'.

Selvom fotografierne er stærkt relateret til den dokumentariske tradition, har disse billeder en åben og udforskende karakter, ofte med et narrativt twist, der minder os om poesiens natur.

“...Det er lidt ligesom forskellen mellem poesi og prosa. I prosa udfyldes hullerne. Sproget bruges til at forklare, præcisere, formulere. Prosa fortæller os, hvad forfatteren ved, og foreslår ofte læseren, hvad han skal tænke. Poesi handler derimod lige så meget om, hvad der ikke bliver sagt, som hvad der er. Det opmuntrer læseren til at se, tænke og drage deres egne konklusioner. At bebo mellemrummene mellem ting ..." (Redaktør Georgina Reid om haver og parker i Wounderground journal)

Harbo Bar er begejstrede over at udstille et særligt udvalg af motiver kurateret af Lene Harbo Pedersen fra bogen In Plain Air, et langvarigt projekt fra Prospect Park, Brooklyn, NY fotograferet af Irina Rozovsky i 2011-2020. Projektet blev udgivet som bog på forlaget Mack i 2021. Disse motiver ledsages af to billeder fra en upubliceret serie, Traditions Highway.


Group show: Fang din by

Dansk tekst nedenfor

Danish Architecture Center presents the exhibition Capture your city. The works have been selected on the basis of a nationwide photo competition in the spring of 2022, where everyone with the camera or mobile phone in hand could interpret their city as it looks right now. 

Capture your city 2022 received a total of 5,346 contributions from photo-happy Danes this year - almost 1,000 more than in 2021.

This year, the exhibition zooms in on what makes exactly your city unique - the city's soul! The best photos will be exhibited at Bryghuspladsen at the Danish Architecture Center and then travel on to the Folkemødet on Bornholm, Dokk1 in Aarhus, Sønderborg Hovedbibliotek and Faaborg / Ringe library.

This year's theme is The city’s soul

What distinguishes one city from another? What is special about your city? And where is the soul of the city hiding? Is it in the buildings? In the mood? In the old or in the new? It may be difficult to pinpoint, but what is the one thing that makes your city special. 

This year's theme encourages you to find what you think makes your city special and which creates a connection between you and the city for better or worse. Whether it's your childhood street, where you learned to stand on roller skates, the schoolyard, where you got your first kiss or the places you pass every day on your bike.

In the jury's assessment of each image, it is emphasized that:

  • This year's theme is clearly incorporated
  • There is interaction between the physical setting and people
  • An exciting image composition

The jury consisted of model and photographer Helena Christensen, critically acclaimed author and regular cartoonist for Politiken with the strip Ting jeg made Maren Uthaug, last year's winner of Fang din by 2021 Oliver Sperling, director of the Copenhagen Photo Festival Maja Dyrehauge Gregersen, and program manager at the Danish Architecture Center Tanya Lindkvist.

_______________

Dansk Arkitektur Center præsenterer udstillingen Fang din by. Værkerne er udvalgt på baggrund af en landsdækkende fotokonkurrence i foråret 2022, hvor alle med kameraet eller mobilen i hånden kunne fortolke deres by, som den ser ud lige nu. Fang din by 2022 modtog hele 5.346 bidrag fra fotoglade danskere i år – næsten 1000 flere end i 2021.

I år zoomer udstillingen ind på det, der gør lige præcis din by unik – byens sjæl! De bedste fotos bliver udstillet på Bryghuspladsen ved Dansk Arkitektur Center og rejser derefter videre på Folkemødet på Bornholm, Dokk1 i Aarhus, Sønderborg Hovedbibliotek samt Faaborg/Ringe bibliotek.

Årets tema er Byens sjæl

Hvad adskiller en by fra en anden? Hvad er særligt ved netop din by? Og hvor gemmer byens sjæl sig? Er det i bygningerne? I stemningen? I det gamle eller i det nye? Den kan være svær at udpege, men den er alligevel dén, der gør din by særlig. Årets tema opfordrer til, at du finder det, som du synes gør din by særlig, og som skaber en forbindelse mellem dig og byen på godt og ondt. Om det er din barndomsgade, hvor du lærte at stå på rulleskøjter, skolegården, hvor du fik dit første kys eller det bygningsværk du cykler forbi hver dag.

I juryens bedømmelsen af hvert billede vægtes det at:
•    Årets tema tydeligt er indarbejdet
•    Der er interaktion mellem de fysiske rammer og mennesker
•    En spændende billedkomposition

Juryen bestod af model og fotograf Helena Christensen, anmelderrost forfatter og fast tegner for Politiken med striben Ting jeg gjorde Maren Uthaug, sidste års vinder af Fang din by 2021 Oliver Sperling, direktør for Copenhagen Photo Festival Maja Dyrehauge Gregersen, og programchef på Dansk Arkitektur Center Tanya Lindkvist.